1
Bạn cần hỗ trợ?

Vừa đây Google đã thừa nhận bản cập nhật mà nhiều người đang nghi ngờ trong thời gian gần đây, nhưng google nói rằng không một master nào có thể làm để sửa chữa các trang web của họ nếu họ bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật này.

Google đã xác nhận rằng họ đã chạy bản cập nhật thuật toán lõi rộng “tuần trước” đã ảnh hưởng đến sự xuất hiện và xếp hạng của một số trang web trong kết quả tìm kiếm.

Google đã đăng trên Twitter rằng Google thực hiện các loại cập nhật “vài lần mỗi năm” và không có gì một trang web có thể thực hiện cụ thể để “sửa” thứ hạng của họ sau khi cập nhật cốt lõi chạy. Google đã giải thích và cho biết nếu một trang giọt xuống, nó không nhất thiết có nghĩa là có gì đó sai trái với trang đó, thì Google đã thay đổi mô hình xếp hạng của họ mà giờ đây lợi ích “các trang mà trước đây không được khen thưởng “.

Đây là tuyên bố của Google trên Twitter:

Each day, Google usually releases one or more changes designed to improve our results. Some are focused around specific improvements. Some are broad changes. Last week, we released a broad core algorithm update. We do these routinely several times per year.

As with any update, some sites may note drops or gains. There’s nothing wrong with pages that may now perform less well. Instead, it’s that changes to our systems are benefiting pages that were previously under-rewarded.

There’s no “fix” for pages that may perform less well other than to remain focused on building great content. Over time, it may be that your content may rise relative to other pages.

update thuat toan google

Mỗi ngày, Google thường phát hành một hoặc nhiều thay đổi được thiết kế để cải thiện kết quả của chúng tôi. Một số tập trung vào những cải tiến cụ thể. Một số thay đổi rộng. Tuần trước, chúng tôi đã phát hành bản cập nhật thuật toán lõi rộng. Chúng tôi làm những việc này thường xuyên một vài lần trong năm.

Cũng như bất kỳ cập nhật nào, một số trang web có thể lưu ý sự giảm hoặc lợi nhuận. Không có gì sai trái với các trang mà bây giờ có thể hoạt động kém hơn. Thay vào đó, đó là những thay đổi đối với hệ thống của chúng tôi đang làm lợi cho những trang mà trước đây chưa được thưởng.

Không có “sửa chữa” cho các trang có thể hoạt động kém hiệu quả hơn là tập trung vào việc xây dựng nội dung tuyệt vời. Theo thời gian, có thể nội dung của bạn có thể tăng so với các trang khác.

Đã có nhiều suy đoán trong tuần qua về cập nhật của Google; đây là Google xác nhận rằng đầu cơ.